Výrobky s ukončenou životnosťou

Spätný odber odpadových pneumatík

Na základe zákona č. 542/2020 Zb., o výrobkoch s ukončenou životnosťou (ďalej len „zákon o výrobkoch s končenou životnosťou“) je výrobca povinný zabezpečiť na vlastné náklady spätný odber výrobkov s ukončenou životnosťou a ich následné spracovanie a využitie alebo odstránenie za podmienok stanovených týmto zákonom.

Spätný odber odpadových pneumatík je našou spoločnosťou PNEU OK - shop s.r.o. realizovaný v individuálnom systéme. Naša spoločnosť sa hlási k princípu individuálnej zodpovednosti výrobcu zaistiť nakladanie s výrobkami po ukončení ich životnosti. Ak ste konečným užívateľom v zmysle zákona o výrobkoch s ukončenou životnosťou (tj osobou užívajúcou vybraný výrobok, než sa stal odpadom), môžete použité (odpadové) pneumatiky odovzdať v našich verejných miestach spätného odberu, a to bez ohľadu na výrobnú značku, bez ohľadu na dátum ich uvedenia na trh, bez väzby na kúpu nového výrobku a bez nároku na odplatu za tento odber.

Verejné miesta spätného odberu sú v súlade s § 97 ods. 2 písm. a) zákona o výrobkoch s ukončenou životnosťou zriadená v každej obci s povereným úradom av prípade územne členených štatutárnych miest a hlavného mesta Prahy v každom mestskom obvode alebo mestskej časti. Spätný odber je zabezpečovaný v spolupráci s prevádzkovateľmi miest spätného odberu, s ktorými je uzavretá písomná zmluva o zriadení verejného miesta spätného odberu. Zoznam verejných miest spätného odberu je na stiahnutie tu. V prípade, že na niektorom verejnom mieste spätného odberu od Vás odmietnu zadarmo odobrať odpadové pneumatiky, kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu na emaile info@pneuok.cz a my zaistíme nápravu.

Prevádzkovateľ miesta spätného odberu môže odmietnuť prevziať pneumatiky s ukončenou životnosťou:

  • v prípade, že z dôvodu kontaminácie alebo závažného poškodenia pneumatika ohrozuje zdravie osôb, ktoré spätný odber vykonávajú, alebo ak obsahuje pridaný odpad,
  • ak vzhľadom na množstvo a typ pneumatík či iné okolnosti možno mať dôvodné pochybnosti, že nejde o pneumatiky od konečného užívateľa,
  • ak presahuje okamžitú kapacitu miesta spätného odberu.

Označenie miesta spätného odberu odpadových pneumatík:

Výrobca ďalej zaisťuje v rámci spätného odberu pneumatík minimálnu úroveň spätného odberu pneumatík podľa Prílohy č. 2. zákona o výrobkoch s ukončenou životnosťou a minimálnu úroveň využitia odpadových pneumatík podľa prílohy č. 7. zákona o výrobkoch s ukončenou životnosťou.

Naša spoločnosť PNEU OK - shop s.r.o. ako výrobca, ako aj distribútor a posledný predajca pri predaji pneumatík uvádza oddelene od ceny pneumatiky náklady na spätný odber, spracovanie a využitie odpadových pneumatík, ktoré pripadajú na 1 predávanú pneumatiku alebo 1 kilogram predávaných pneumatík, a to najmä formou samostatného údaja na daňovom doklade podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že na niektorom nami vystavenom daňovom doklade nenájdete „Oddelené uvádzanie nákladov podľa § 99“, kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu na emaile info@pneuok.sk a my zaistíme nápravu.

Realizácia osvetových a informačných aktivít vo vzťahu ku konečným užívateľom

Na základe ustanovení § 13 zákona o výrobkoch s ukončenou životnosťou sú všetci výrobcovia vybraných výrobkov povinní vo vzťahu ku konečným užívateľom vykonávať informačné a osvetové aktivity najmä prostredníctvom informačných kampaní
  • o možnostiach predchádzania vzniku odpadu z vybraných výrobkov,
  • o možnostiach prípravy vybraných výrobkov s ukončenou životnosťou na opätovné použitie,
  • o požiadavke, aby výrobky s ukončenou životnosťou boli odovzdávané na miestach na to určených, najmä aby neboli odstraňované ako netriedený komunálny odpad,
  • o negatívnych dopadoch nelegálneho zbavovania sa výrobkov s ukončenou životnosťou mimo miesta určené na ich odkladanie na životné prostredie,
  • o spôsobe zaistenia spätného odberu a prípadných ďalších skutočnostiach.

Spoločnosť PNEU OK - shop s.r.o. na svojich internetových stránkach a najmä u svojich predajcov/distribútorov informuje konečných užívateľov prostredníctvom osvety a informačnej kampane, ktorú realizuje formou letákov. Cieľom osvety je zabezpečenie informačnej podpory v problematike spätného odberu pneumatík.

Nastavenie súborov Cookies

K prevádzkovaniu tohto webu používame súbory cookies. Pokračovanie v prehliadaní našich stránok súhlasíte s umiestnením a používaním súborov cookies na vašom zariadení. Tieto súbory cookies slúžia na zabezpečenie spojenia, uľahčenie navigácie, zhromažďovanie štatistík a poskytovanie personalizovaných ponúk. Ďalšie informácie o súboroch cookies a odopretie súhlasu nájdete v našich zásadách politika cookies .