PNEU OK - shop s.r.o.
Hodnocen obchodu na Zbo.cz

Nákup na www.PneuOK.sk - Obchodné podmienky

1. Nákup na pneuok.sk môže byť realizovaný bez akejkoľvek predošlej registrácie alebo už registrovaným zákazníkom, ktorým okamžite vzniká nárok na internetovú zľavu z bežných predajných cien.

2. Registráciou si možno uľahčiť nákup na našich stránkach a predísť vyplňovanie všetkých povinných údajov v jednotlivom nákupu. Po prihlásení nájdete pod Vaším účtom históriu Vašich objednávok, daňové doklady za Vaše objednávky, atď. V registračnom formulári je nutné vyplniť všetky údaje označené hviezdičkou "*".

3. V prípade, že zákazník má záujem o priznanie veľkoobchodných zliav, musí doložiť kópiu živnostenského listu s predmetom podnikania v odbore. Prejdite na stránku velkoobchod.pneuok.cz, kde vykonáte online registráciu. Po zaslaní všetkých patričných informácií (dokumentov) prebehne schválenie Vašej registrácie zodpovednou osobou. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zrušenia registrácie zákazníkovi. Vaše údaje môžu byť zaslané e-mailom na info@pneuok.cz, alebo poštou na adresu sídla. Pre viac informácií prejdite do sekcie Veľkoobchod, kde budete informovaní o ďalších podrobnostiach.

Kompletné obchodné podmienky k stiahnutiu
Reklamačný poriadok k stiahnutiu
Formulár odstúpenie od kúpnej zmluvy
Reklamačný dotazník

Cena dopravy zboží

Uvedené ceny jsou od a můžou se měnit v závislosti na množství, hmotnosti a objednavaného produktu.
Přesná cena je vždy uvedená v košíku před odeslaním objednávky.

Motocyklové pneumatiky do 2 kusů: 150,-
Osobní pneumatiky 2 kusy: 160,-
Dodávkové nebo 4x4 pneumatiky 2 kusy: 170,-
Nákladní pneumatiky do 19,5" a 6,50 – 20: 170,-
Nákladní pneumatiky nad 19,5": 350,-
OTR a zemědělské pneumatiky: 700,- nebo individuálně dle domluvy.
Hliníkové a plechové disky 2 kusy: 160,-
Kompletní kolo (pneumatika a disk): 160,-
Balík na Slovensko do 50kg (2ks) od 7,00 €
Nákladní pneumatiky na Slovensko nad 50kg: pouze osobní odběr na výdejním místě v Žilině, nebo individuálně dle domluvy
Doběrečné (úhrada dobírkové částky) v Kč: 30,-
Doběrečné (úhrada dobírkové částky) v Euro 2,- €

Informace o společnosti

PNEU OK - shop s.r.o.   PNEU OK - výdejní místo
Markvartovická 1416/2   Bratislavská 611/20A
748 01 Hlučín   010 01 Žilina, SK
IČ: 26818701
DIČ: CZ26818701Bankovní údaje:

č.ú.: 5924712/0800 Česká Spořitelna CZK
IBAN: CZ960800 0000 0000 0592 4712

č.ú.: 5947682/0800 Česká Spořitelna EUR
IBAN: CZ270800 0000 0000 0594 7682
SWIFT: GIBACZPXXXX


Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občianského zákonníku vzájemné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmlouvy uzatvárane medzi obchodnou spoločnosťou PNEU OK – shop s.r.o., sídlom Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, IČ 268 18 701, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave v oddiely C, v ložke 26667 (ďalej len „predávajúci“) ako prodávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.pneuok.sk (pro maloobchod), resp. velkoobchod.pneuok.cz (pro velkoobchod).

Vymedzenie pojmov

VOP sú tieto všeobecné obchodné podmienky.
občiansky zákonník je zákon č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v platnom znení.
Predávajúci je obchodníá spoločnosť PNEU OK – shop s.r.o., sídlom Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, IČ 268 18701, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave v oddieli C, vložke 26667 , ktorá při uzatváraní a plnení kúpných zmlúv jedná v rámci svojej podnikatelskej činnosti.
Kupujúcí je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
Spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcím alebo s ním inak jedná.
Podnikateľ je ten, kto samostatne vykonává na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku. Pre účely VOP je za podnikateľa považovaná každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či při samostatnom výkone svojho povolania, poprípade, osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa.
Webová stránka je webová stránka umiestnená na internetovej adrese www.pneuok.sk (pre maloobchod) a na internetovej adrese velkoobchod.pneuok.cz.

II. Objednávky tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 Kupujúci podaním objednávky na webovej stránke potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi výslovene súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Na tieto VOP a reklamačný poriadok je kupujíci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť před vlastným uskutočnením objednávky.

2.2 Kupující súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosťou s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonné hovory) si hradí kupujúcí sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sazby.

2.3 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dat do objednávky. Objednávku odošle kupujúcí predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.4 Je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom k uzatvoreniu kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovú stránku; kupna zmluva vzniká odoslaním objednávky spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúcí neodkladne potvrdí kupujúcemu informativným e-mailom zaslaným na žiadanú e-mailovú adresu spotrebiteľa; na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vpliv. Prílohou potvrdenia je aktuálne znenie VOP vrátane reklamačného poriadku (ak je vydaný).

2.5 Ak je kupujúcím podnikateľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je objednávka tovaru odoslaná podnikateľom a kúpna zmluva je uzatvorená okamžikom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s takýmto návrhom, tj. doručením písomného potvrdenia objednávky v nezmenenej podobe.

2.6 Ak je kupujúcim podnikateľ v automobilovom prriemysle (pneuservis, autoservis, autosalón, predaj náhradných dielov, apod.), má možnosť získať od predávajúceho velkoobchodné zľavy na základe žiadosti zaslanej e-mailom na adresu velkoobchod@pneuok.cz alebo info@pneuok.cz alebo poštou na adresu sídla predávajúceho s pripojením kópie živnostenského listu či výpisu z obchodného registra s predmetom podnikania v obore. Predávajúci nie je povinný veľkoobchodné zľavy poskytnúť.

2.7 Ak je kupujúcim podnikateľ, môže požiadať o uzatvorenie rámcovej zmluvy o kúpe a službách, v ktorej budú upravené podmienky opakovaných dodávok tovaru či služieb na základe jednotlivých zmlúv. Žiadosť o uzatvorenie rámcovej kúpnej zmluvy je podaná prostredníctvom objednávkového formuláru na webovej stránke v prípade, že podnikateľ požiada o platbu prevodom. Odsúhlasí predávajúci platbu za tovar či služby prevodom, zašle podnikateľovi rámcovú kúpnu zmluvu k podpisu na e-mailovú adresu podnikateľa. Podnikateľ je povinný návrh rámcovej kúpnej zmluvy spolu so všetkými požadovanými prílohami zaslať v písomnej podobe na adresu predávajúceho podpísaný oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach. Predávajúci nie je povinný rámcovú kúpnu zmluvu s podnikateľom uzatvoriť. Ak dôjde k akceptovaniu rámcovej kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, bude jedno obojstranne podpísané vyhotovenie odoslané späť podnikateľovi.

2.8 Ak nie je v jednotlivom prípade dohodnuté inak, v prípade rozporu mezdi VOP, reklamačným poriadkom (ak je vydaný), rámcovou kúpnou zmluvou a kúpnou zmluvou platí uvedené poradie prednosti: (i) kúpna zmluva, (ii) rámcová kúpna zmluva, (iii) reklamačný poriadok, (iv) VOP.

2.9 Kúpna zmluva je archivovaná vrátane VOP nejdlhšie po dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelomjej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným osobám.

III. Preprava a dodanie tovaru

3.1 Miesto plnenia a spôsob prepravy je stanovený dohodou predávajúceho a kupujúceho na základe objednávky kupujúceho potvrdené predávajúcim. Náklady na dopravu tovaru do zjednaného miesta plnenia hradí kupujúci. Tieto náklady sú závislé na hmotnosti objednaného tovaru a riadia se aktuálnym cenníkom prepravy dostupným na webovej stránke, cena prepravného sa automaticky vypočítava pri zadáváni objednávky v závislosti na konkrétnom druhu objednaného tovaru, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. Predávajúci je oprávnený prepravovaný tovar poistiť proti všetkým obvyklým rizikám na náklady kupujúceho a kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady spojené s poistením prepravovaného tovaru, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.

3.2 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar do dohodnutého miesta plnenia a nejneskôr do dohodnutej doby plnenia. Podľa zvoleného spôsobu prepravy je predávajúci oprávnený predať tovar dopravcovi k preprava na miesto určenia; v takom prípade je miestom plnenia miesto predania tovaru prvému dopravcovi k preprave.

3.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúcí povinný prevziať tovar pri dodaní. V okamžiku dodania tovaru do dohodnutého miesta plnenia prechádza na kupujúceho nebezpečie škody na tovar. Ten istý následok má, ak neprevezme kupujúci tovar, hoci mu s ním predávajúci umožnil nakladať.

3.4 Predávajúci je oprávnený dodať jednotlivo aj časť objednaného tovaru, ak nie je dohodnuté inak.

3.5 Dodacia lehota je záväzne stanovená zmluvnými stranami v uzatvorenej kúpnej z mluve, poprípade je dohodnutá v jednotlivých objedná vkach. Dodacia lehota sa primerane predlžuje, pokiaľ je dodávka oneskorená z dôvodu vzniku okolností vylučujúcich odpovednosť.

3.6 Prevzatie tovaru je k upujúci povinný potvrdiť na dodacom liste svojím podpisom či podpisom osoby oprávnenej jednať za podnikateľa, prípadne tiež otlačkom razítka; originál dodacieho listu bude vrátený predávajúcemu, kópia je ponechaná kupujúcemu.

3.7 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúcí povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu či inej okolnosti svedčiacej o neoprávnenom vniknutí do zásielky či možnom poškodení zásilky nie je kupu júci povinný zásielku od prepravcu prevziať.

3.8 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, jako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštního požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

IV. Cena a platobné podmienky

4.1 Ceny tovaru stanovené predávajúcim a dostupné na webovej adrese sú platné vždy v okamžiku uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Ceny tovaru sú na webovej adrese uvedené vrátane DPH; predávajúci je plátcom DPH.

4.2 Ak nie je dohodnuté inak, rozumie sa cena mi uvedenými v kupnej zmluve ceny s pripočítaním nákladov na poistenie, balenie a dopravu. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu takisto vyššie uvedené náklady v dohodnutej výške.

4.3 Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu na základe zálohovej faktúry, a to až do výšky 100 % ceny objednaného tovaru vrátane všetkých nákladov uvedených vyššie. Zálohová faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia, ak nie je písomne dohodnutá iná lehota splatnosti. Ak zruší podnikateľ po zaplatení zálohy svoju objednávku tovaru ešte pred jeho prevzatím, alebo ak odmietne podnikateľ tovar prevziať, je povinnź uhradiť odstupné vo výške 10 % z kúpnej ceny daného tovaru vrátane DPH a všetkých nákladov, pričom toto odstupné je možné započítať oproti zaplatenej zálohe.

4.4 Kúpna cena je splatná do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak nejde o platbu formou dobierky, splátkového kalendára pri splátkovom predaji či vpredajni predávajúceho, keď je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, resp. podľa podmienok splátkového predaje. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujíceho uhradiť kúpnu cenu splnenú okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5 Kupujúci je oprávnený zaplatiť kúpnu cenu týmito spôsobmi:

 1. Formou dobierky – platba prebieha pri doručení tovaru zvolenou prepravnou spoločnosťou, ktorá tovar doručí na fakturačnú, resp. doručovaciu adresu kupujúceho uvedenú v objednávke;
 2. Formou splátkového kalendára – splátkový kalendár, resp. možnosti splátkového predaja je možné použiť pri objednávke tovaru v celkovej hodnote vyššej jako 2.500,- Kč za podmienok uvedených v samostatnom odkaze na webovej stránke, v hornej lište označenej "NÁKUP NA SPLÁTKY";
 3. Platba v predajni predávajúceho - platba v hotovosti či platobnou kartou v predajni predávajúceho na adrese Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín pri osobnom prevzatí tovaru.
 4. Platba platobnou kartou – platba prebieha do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
4.6 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohladne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – fakturu, ktorá bude pripojená k zásielke tovaru a následne bude v elektronickej podobe odoslaná na e-mailovú adresu kupujúceho.

4.7 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny je predávajúci oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý i započatý deň omeškania. V prípadě omeškania s úhradou kúpnej ceny po dobu dlhšiu jako 30 dní je předávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie dodaného tovaru; týmto nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať náhradu škody.

4.8 Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať na kupnú cenu akúkoľvek svoju pohľadávku voči predávajúcemu, zadržovať alebo znižovať kupnú cenu, a to ani v prípade, keď uplatňuje voči predávajúcemu nároky z odpovednosti zavady.

4.9 Kupujúci nadobúda vlastnictvo k tovaru za platením celej kúpnej ceny tovaru vrátane všetkých nákladov na poistenie, balenie a dopravu.
Podľe zákona o evidencii tržieb je prodávajúci povinný vystaviť kupujúcemu doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom nejneskôr do 48 hodín.

V. Práva z vadného plnenia

5.1 Práva z vadného plneniasa riadí príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi, tj. najmä stanoveniami § 1914 až 1925, § 2009 až 2117 a v prípade predaja tovaru spotrebiteľovi § 2161 až 2174 občianského zákonníku.

5.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru na základe ich prevádzanej reklamy,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar odpovedá akosti alebo prevedením zmluvenému vzorku alebo predlohe, ak bola jako sť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku alebo predlohy,
 • je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkom právnych predpisov,
 • tovar nemá právne vady.
5.3 Ustanovenie uvedené v predchádzejúcom odstavci sa nepouži je u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktoré tovar malo pri prevzatiu kupujúcim, alebo ak to v yplýva z povahy tovaru.

5.4 Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečia škody na kupujúceho, aj ak sa prejaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobí porušením svojej povinnosti.

5.5 Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

5.6 Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, to sa však netýka
 • u tovaru predávané ho za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
 • na opotrebenie tovaru spôsobené je ho obvyklým užíváním,
 • u použitého tovaru na vadu odpovedajúceho miere používania alebo opotrebenia, ktoré tovar malo pri prevzatí kupujúcim,
 • ak to vyplýva z povahy veci.
5.7 Vadu, ktorá bola zistiteľná pri prevzatí tovaru, je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak si neuplatní kupujúci takúto vadu v danej lehote, nemá právo z vadného plnenia. Práva z vadného plnenia kupujú cemu nepatria taktiež v prípade, že kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ vadu kupujúci sám spôsobil.

5.8 Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo
 • na odstránenie vady dodáním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúce ho tovaru, pokiaľ to nie je vzhľadom kpovahe vady neprimeranej, ale pokiaľ sa vada týka iba súčásťou tovaru, môže kupujúci požadovať len výmenu takej súčásti; ak to nie je možné, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, hlavne ak je vadu možné odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;
 • na odstránenie vady opravou tovaru;
 • na primeranú zľavu z nákupnej ceny; spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, a to aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné problémy;
 • odstúpiť od zmluvy.
Kupujúci je povinný zdeliť predávajúcemu, aké z výššie uvedených práv si zvolil, pri oznámení vady či bez zbytočného odkladu po jej oznámení. Prevedenú voľbu nie je kupujúci oprávnený zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak si nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy.

5.9 Ak je vadné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, je predávajúci oprávnený dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vady; ostatné vady je predávajúci oprávnený odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru.
Ak nemôže kupujúci tovar používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vad, má mimo výšku uvedených práv takisto právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady je pre tento účel považovaný výskyt vady aspoň 3krát a za väčší počet vád potom aspoň 3 vady.

5.10 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže tovar vrátiť v stave, v akom ho prevzal. To neplatí,
 • ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,
 • ak použil kupujúci tovar ešte pred objavením vady,
 • ak nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave jednáním alebo opomenutím, alebo
 • ak prodal kupujúci tovar ešte pred objavením vady, spotreboval ho, alebo ak pozmenil tovar pri obvyklom po užití; ak sa tak stalo len z časti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v akej mal z použitia tovaru prospech
5.11 Ak neodstraní predávajúci vady v primeranej lehote či ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstraní, je kupujúci oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

5.12 Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý k použitiu pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčásť tovaru. Záručná doba poskytnutá predávajúcim je vyznačená na záručnom liste dodávanom spolu s tovarom. Záručná doba beží od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný , beží záručná doba od okamžiku prijatia veci do miesta určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, beží záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týzdňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol k prevedeniu tejto služby potrebnú súčinnosť.

Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečia škody na tovar na kupujúceho vonkajšia udalosť.

5.13 Práva z vadného plnenia uplatňuje kupuj úci u predávajúceho na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisejúcich s odpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

VI. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodaní niekoľko častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; táto lehota je dodržaná, ak je písomné odstúpenie zo strany spotrebiteľa v tejto lehote odoslané na adresu predávajúceho. Tovar zakúpený podnikateľom s IČO sa vrátenie do 14 dní nevzťahuje. Tovar zakúpený na IČO je možné vrátiť po predchádzajúcej dohode oboch strán, pri vrátení účtujeme poplatok min. 10% z ceny tovaru a bez nákladov na prepravu.

6.2 Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotřebitel využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim uverejnený na webovej stránke. Odstúpenie od zmluvy je možné zaslať písomne na adresu sídla predávajúceho alebo elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@pneuok.cz. Predávajúci potvrdí spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu v textovej podobe prijatie odstúpenia.

6.3 V prípade odstúpení od zmluvy podľa čl. 6.1 a 6.2 VOP sa kupná zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pokiaľ to už nie je dobre možné napr. preto, že tovar. Bol medzičasom zničený alebo spotrebovaný, je spotrebiteľ povinný poskytnúť predávajúcemu finančnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

6.4 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.1 a 6.2 VOP vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od spotrebiteľa do 14 dní od odstúpenia od zmluvy spotrebiteľovi, a to rovnakým spôsobom, akým ho od spotrebiteľa prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už pri vrátení tovaru spotrebiteľom či iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ bude súhlasiť a nevzniknú mu tým ďalšie náklady; predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar vráti alebo prekáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6.5 Skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru a nárok na náhradu škody vzniknuté na tovar je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku spotrebiteľa na vrátenie nákupnej ceny.

6.6 Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že tovar, ktorý v dobe objednávky nebol skladom, už nie je možné dodať a ni nahradiť iným modelom, že sa výrazne zmenila cena tovaru stanovená dodavateľom predávajúceho či v prípade, že cena tovaru uvádzaná na webovej stránke bola uvedená zjavne chybne. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

6.7 Ak je spoločne s tovarom kupujúcemu poskytnutý darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozvazovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadne takého dáru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý dárček.

VII. Spätný odber pneumatík

7.1 Predávajúcí v súlade so zákonom číslo 185/2001 Sb., o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov, v znení neskorších predpisov zaisťuje spätný odber všetkých druhov použitelných pneumatík zakúpených kupujúcim u predávajúceho v jeho sídle, tj. na adrese Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, telefon: +420 591 001 002. Sídlo predávajúceho je ako miesto spätného odberu použitých pneumatík taktiež riadne označené.
Ak sa vzťahuje na tovar povinnost uvádzať náklady na spätný odber použitých pneumatík a spracovanie a využitie odpadných pneumatík, podľa zákona č.185/2001 Sb., sú súčásťou predajnej ceny a jej výška je 2.50 Kč/kg.

7.2 Predávajúci zaisťuje spätný odber použitých pneumatík bez nároku na platbu, a to v pracovné dni od pondelku do piatku od 08.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane o sobných údajov, v znení neskorších predpisov.

8.2 Kupujúci podaním objednávky súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefonné číslo (ďalej len "osobné údaje").

8.3 Kupujúcí podaním objednávky súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností zo zmluvy a prípadne pre účely vedenia uživateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných zdelení kupujúcemu.

8.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho predávane tretím osobám.

8.6 Osobné údaje budú spracovávane až do doby písomného vyjadrenia nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním.

8.7 Predávajúci je povinný podať kupujúcemu informáciu o spracovaní osobných údajov kupujúceho na jeho žiadosť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predošlej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nezbytné na poskytnutie informácie.

8.8 Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohoto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenie

9.1 Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazykovom znení.

9.2 Vybaovanie stažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@pneuok.cz. Informácie o vybavení stažnosti kupujúceho pošle predávajúcí na elektronickú adresu kupujúceho.

9.3 Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajůov Česká obchodná inšpekcia vykonává vo vymedzenom rozsahu mimo iné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9.4 Tieto VOP vrátane ich súčástí sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na webovej stránke a zároveň ruší predošlé znenie VOP vrátane ich súčastí.

9.5 Ak je niektoré z ustanovení VOP neplatné alebo neúčinné či ak sa stane takým kedykoľvek v budúcnosti, nedotýká se to platnosti a účinnosti ustanovení ostatných. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia nastúpi ustanovenie, jeho zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.

9.6 Predávajúcí je oprávnený tieto VOP kedykoľvek v primeranom rozsahu zmenit. Takúto zmenu predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty zákazníka, s kterým má uzavretú zmluvu zaväzujúcu dlhodobo k opätovným plneniam rovnakého druhu. Ak nesúhlasí takýto kupujúci so zmenou VOP, je oprávneý od zmluvy odstúpiť do 7 dní odo dňa obdržania oznámenia o zmenách. Ak neodstúpi kupujúci v tejto lehote od zmluvy, nastáva účinnosť zmeny VOP uplynutím lehoty k odstúpeniu.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.
Tieto obchodné podmienky sú účinné od 3. februára 2019.


Reklamačný poriadok

I. Úvodné ustanovenie

1.1 Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčásťou všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, spoločnosti PNEU OK – shop s.r.o., sídlom Markvartovická 1416/2, 748 01 Hlučín, IČ 268 18 701, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave v oddieli C, v zložke 26667, a popisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru kúpeného od predávajúceho; ak nie je v tomto reklamačnom poriadku stanovené inak, riadi sa postup pri reklamácii príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníku.
1.2 Definícia pojmov obsiahnutých vo VOP sa použijú aj pre tento reklamačný poriadok; ak sú pojmy samostatne definované v tomto reklamačnom poriadku, majú tieto definície prednosť pred definíciami obsiahnutých vo VOP. Ak nie je pojem definovaný týmto reklamačným poriadkom ani VOP, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy.
1.3 Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a VOP pred objednaním tovaru.
1.4 Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

II. Lehoty pre uplatnenie nároku z vád tovaru

2.1 Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.
2.2 Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim, tj. dňom uvedeným na doklade o kúpe (faktúra, predajka – ďalej len „záručný list“).
2.3 Pri predaji spotrebného tovaru kupujúcemu je záručná doba 24 mesiacov, ak nestanoví zvláštny právny predpis lehotu dlhšiu. Ak ide však o tovar predávaný so zľavou preto, že je použitý, neodpovedá predávajúci za vady odpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. U vecí predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady alebo nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná. Práva z odpovednosti za vady u takého tovaru kupujúcemu zaniknú, ak nebola uplatnená do 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Túto dobu uvedie predávajúci v záručnom liste a dostatočne výrazne aj u ponúkaného tovaru a v potvrdení objednávky.
2.4 Predávajúci môže zákonnú záručnú dobu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bola vybavovaná reklamácia tovaru. Práva z odpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak nebola uplatnená v záručnej dobe. U predĺženej záručnej dobe sa reklamácia riadi výhradne týmto reklamačným poriadkom.

III. Doklad o záruke

3.1 Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru, na ktorý je záruka poskytovaná, daňový doklad.
3.2 Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia; v potvrdení uvedie aj svoju obchodnú firmu, sídlo, identifikačné číslo a údaj o zápise v obchodnom registri. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takovom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. Ak tomu nebráni povaha veci, je možné písomné potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.
3.3 Ak je to s ohľadom na poskytovanú záruku potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení vydanom podľa predchádzajúceho odstavca zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a dobu trvania svojej odpovednosti a spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúcej. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že daľšie práva kupujúceho, ktorá sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia.

IV. Záručné podmienky

4.1 Kupujúci je povinný bezprostredne po dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky obsahujúci tovar (počet balíkov, neporušenosť balenia) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá je neúplná alebo akýmkoľvek spôsobom poškodená. Pokiaľ kupujúci takto poškodenú zásielku od prepravcu prevezme, je nutné vytýkanú neúplnosť či poškodenie popísať v predávacom protokole prepravcu.
4.2 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu info@pneuok.cz, pre Maloobchodný predaj a veľkoobchod@pneuok.cz pre Velkoobchodný predaj, spísať s dopravcom protokol o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať faxom, e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Reklamácie neúplnosti alebo poškodenia zásielky uplatnená po viac ako 3 dňoch od prevzatia zásielky kupujúcim dáva predávajúcemu možnosť prekázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
4.3 Kupujúci je oprávnený tovar reklamovať osobne v sídle predávajúceho alebo odoslať reklamáciu poštou na adresu sídla predávajúceho. Ak je však v záručnom liste uvedený autorizovaný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, je kupujúci oprávnený reklamáciu uplatniť u tohoto autorizovaného servisu.
4.4 Kupujúci môže vadný tovar k reklamácii zaslať na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu autorizovaného servisu. Reklamovaný tovar je nutný dôkladne zabezpečiť pred poškodením, zásielku obsahujúcu reklamovaný tovar je nutné viditelne označiť „REKLAMÁCIA“ a táto zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane všetkých súčásti a príslušenstva, kópii daňového dokladu, príp. potvrdenia podľa čl. 3.2, podrobný popis závady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (meno, priezvisko, príp. obchodná firma, spiatočná adresa, telefonné číslo, príp. e-mailová adresa). Kupujúci je súčasne povinný zvoliť požadovaný spôsob vybyvenia reklamácie (viď. čl. V. VOP).
4.5 Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným alebo neprimeraným zachádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré neboli prevedené autorizovaným servisom.
4.6 Záruka se daľej nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
a) mechanickým poškodením tovaru,
b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
c) neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
d) nadmerným zatažovaním alebo používánim v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami,
e) prevedením nekvalifikovaného zásahu,
f) úpravou tovaru zákazníkom, ak vzniklo poškodenie v dôsledku tejto úpravy,
g) prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
Vyššie uvedené neplatí v prípade, že vlastnosti tovaru boli predávajúcim a kupujúcim vyslovene dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, prípadne je možné očakávať vzhľadom k vykonávanej reklame alebo obvyklému spôsobu použitia tovaru.
4.7 Tovar predaný či zaslaný k reklamácii bude predávajúci testovať iba na závadu uvedenú kupujúcim pri uplatnení reklamácie.
4.8 Ak zistí predávajúci, že poškodenie vzniklo v dôsledku činností či okolností uvedených v čl. 4.5 a 4.6, bude reklamácia zamietnutá. Ak je reklamácia zamietnutá, je možné na základe súhlasu kupujúceho vykonať iba hradenú opravu tovaru. V prípade, že kupujúci bude súhlasiť s hradenou opravou tovaru, bude oprava účtovaná podľa aktuálneho cenníku predávajúceho či autorizovaného servisu, v ktorom bola reklamácia uplatnená. Pred prevedením hradenej opravy je predávajúci povinný informovať kupujúceho o cene opravy, jej rozsahu a dobe nutnej k jej prevedeniu. K prevedeniu hradenej opravy je možné pristúpiť až potom, čo kupujúci s takou opravou vyjadrí súhlas zaslaním e-mailu, faxu či písomného oznámenia poštou.
4.9 Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru k reklamácii v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti či príslušenstvo je znečistené alebo nesplňuje základné predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru k reklamačnému procesu, jedine ak sa jedná o znečistenie obvyklé.

V. Vybavenie reklamácie

5.1 O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadech do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu spotrebiteľa vrátane odstránenia vady je predávajúci povinný vybaviť nejneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; reklamáciu podnikateľa vrátane odstránenia vady je predávajúci povinný vybaviť najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu je možné dohodou s kupujúcim predĺžiť, pričom takéto predĺženie nesmie byť na dobu neprimerane dlhú či neurčitú. Po uplynutí lehoty k odstráneniu vady se má za to, že vada na veci skutočně existuje a jedná sa o vadu neodstraniteľnú.
5.2 Priebeh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúcí neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (čásť tovaru či jeho príslušenstvo či súčásť, záručný list apod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je v takom prípade pozastavená až do doby dodania potrebných podkladov kupujúcim predávajúcemu.
5.3 Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spůsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to v prípade osobného uplatnenia reklamácie neodkladne po jej uplatnení a v prípade písomného uplatnenia reklamácie e-mailom. Predávajúci naďaľej kupujúcemu vydá potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnení zamietnutia reklamácie.
5.4 Kupujúci má právo na úhradu účelnych nákladov vynaložených kupujúcim v súvislosti s uplatnením oprávnených práv z odpovednosti za vady. V prípade oprávneného odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu vady tovaru má kupujúci právo takisto na úhradu nákladov účelne vynaložených na toto odstúpenie. Tieto náklady kupujúci uplatní bez zbytočného odkladu u predávajúceho.
5.5 Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu vybavovania reklamácie; v prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru vybavená výmenou tovaru za nový, beží nová záručná doba od okamžiku dodania nového tovaru kupujúcemu. Doba vybavovania reklamácie sa počíta odo dňa následujúceho po dni uplatnenia reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda do dňa, v ktorom bol kupujúci povinný tovar po vybavení reklamácie prevziať; o vybavení reklamácie a možnosti tovaru prevziať bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu; ak bol tovar k reklamácii kupujúcim zaslaný, bude po vybavení reklamácie tovaru automaticky zaslaný kupujúcemu, o čom bude takisto informovaný prostredníctvom e-mailu.
5.6 V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od okamžiku, kedy bol kupujúcí povinný tovar po vybavení reklamácie prevziať, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom úhradu skladného za dobu presahujúcu vyššie uvedenú lehotu.
5.7 Pri osobnom predaní tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť potvrdenie o prijatí tovaru k reklamácii a doklad prekazujúci totožnosť kupujúceho.

VI. Záverečné ustanovenie

6.1 Tento reklamačný poriadok je platný a účinný dňom jeho zverejnenia na webovej stránke.
6.2 Ak je niektoré z ustanovení tohoto reklamačného poriadku neplatné alebo neúčinné či ak sa stane takým kedykoľvek v budúcnosti, nedotýka sa to platnosti a účinnosti ustanovenia ostatných. Namiesto neplatného či neúčinného ustanovenia nastúpi ustanovenie, jeho zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo nejviac približuje.
6.3 Predávajúce je oprávnený tento reklamačný poriadok kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť. Takúto zmenu predávajúci oznámi kupujúcemu, s ktorým má uzavretú zmluvu zaväzujúcí dlhodobo k opetovným plneniam rovnakého druhu, prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty kupujúceho.Ak kupujúci nesúhlasí so zmenou reklamačného poriadku, je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 7 dní odo dňa obdržania oznámenia o zmenách s účinkom k plnenia poskytovanému v budúcnosti. Ak neodstúpi kupujúci v tejto lehote od zmluvy, nastáva účinnosť zmeny reklamačného poriadku uplynutím lehoty k odstúpeniu.

Tento Reklamačný poriadok je platný od 3. februára 2019.

K provozování tohoto webu používáme soubory cookies. Pokračování v procházení našich stránek souhlasíte s umístěním a používáním souborů cookies na vašem zařízení. Tyto soubory cookies slouží k zabezpečení připojení, usnadnění navigace, shromažďování statistik a poskytování personalizovaných nabídek. Další informace o souborech cookies a odepření souhlasu naleznete v našich zásadách politika cookies.